De leer van Boeddha en zij die hier onderricht in geven

Boeddha Shakyamuni is de historische Boeddha die in het Noorden van India en wat nu Nepal is, zijn leer verkondigde. De kennis die de Boeddha deelde was een boodschap van liefde, vrede, inzicht en wijsheid en heeft vele generaties van mensen in Azië, en recentelijk ook mensen over de hele wereld geïnspireerd om vreedzame en betekenisvolle levens te leiden.

Jezelf transformeren Boeddha gaf verschillende leringen, sommige waren algemeen en toegankelijk voor iedereen, zoals het ontwikkelen van liefde, inzicht en hoe op een vreedzame en tolerante manier te handelen. Andere leringen waren wat meer specifiek en geheim, zoals hoe we op een directe manier de energie van lichaam en geest te reinigen en te transformeren.

Cultiveren van Boddhicitta Het cultiveren van Bodhicitta, de geest van verlichting gescheidt door ons zelf te motiveren om aan alle migrerende wezens uiterlijke en innerlijke vrede te brengen. Als we ons realiseren dat, alle activiteiten ondernomen vanuit deze motivatie, dan zullen we positieve zaden zaaien op onze geestesstroom. Dan zijn we Bodhisattva’s op het Mahayana pad, het grote voertuig.Sutra enTantra

De leringen van de algemene aard, sutra, kunnen onafhankelijk van de meer specifieke leer Tantra beoefend worden. Voor het beoefenen van de meer specifieke leer van de tantra’s hebben we deze algemene leer van de sutra’s nodig

De traditie waar in de algemene leer, de sutra’s en de specifieke, verborgen leer van de Tantra’s gekoppeld worden, wordt het Vajrayana, diamanten voertuig genoemd.

Dit brengt ons naar de vraag :

WAAR MOET EEN LERAAR OF GURU AAN VOLDOEN?

Op het Mahayana pad een leraar nodig die ons bij kan staan en ons kan helpen om de Boeddha geest in ons zelf te herkennen. Het is door velen ervaren dat de leraar de deur opent naar ons eigen innerlijk pad, zegeningen geeft en ons op dit pad begeleidt en hierdoor mogelijk maakt om de Boeddha in ons zelf te herkennen.

Zoals de Boeddha ons het advies gaf om de Dharma te testen zoals we goud op z’n echtheid essayeren, eens gelijk moeten we een leraar benaderen. Pas als er een valide vertrouwen ontstaat tussen Guru en leerling, zal de leraar een representatie van de Boeddha worden voor de leerling dan kunnen verworvenheden snel verkregen worden.

Een gekwalificeerde lama op het pad van Sutra moet de zogenaamde tien kwaliteiten hebben.                                     

Volgens de Ornament voor het Mahayana Sutra’s zijn deze:

  1. Een geest die onder volledig controle is door de beoefening van morele discipline.
  2. Een geest die kalm, vredig en onafgewend is geworden door de beoefening van meditatie en inzicht.
  3. Verminderde zelf gerichtheid door de beoefening van inzicht.
  4. Bron van kennis voor de student.
  5. Vreugde scheppen in het geven van Dharma onderricht.
  6. Een schat van kennis in de geschriften en dat wat de leerlingen dient.
  7. Diepe en stabiele realisatie van Shunyata
  8. Grote kunde in het uiteen zetten van de Dharma.
  9. Ongeconditioneerde compassie en liefde voor de dharma studenten
  10. Werken voor en het welzijn van de studenten met ijver en vrij zijn van ontmoediging en nalatigheid.

Het cultiveren van Bodhicitta, de geest van verlichting geschiedt door ons zelf te motiveren om aan alle migrerende wezens uiterlijke en innerlijke vrede te brengen.  Als we ons realiseren dat, alle activiteiten ondernomen vanuit deze motivatie, dan zullen we positieve zaden zaaien op onze geestesstroom. Dan zijn we Bodhisattva’s op het Mahayana pad, het grote voertuig.

Een Bodhisattva is iemand die de levensstijl na leeft zoals deze door de Boeddha gepropageerd werd en de geest van compassie ontwikkeld en vanuit deze geest handelt en streeft om vanuit deze geest te leven.

De leraar, Guru in het Vajrayana.                                                   De algemene leringen worden de Sutras genoemd en de geheime leer worden de Tantra’s genoemd.

De traditie waarin de algemene leer, de sutra's en de specifieke, verborgen leer van de tantra’s gekoppeld worden is het Vajrayana, het diamanten voertuig genoemd.

Toen de Boeddha de tantra’s openbaarde, manifesteerde de Boeddha zich in een speciale vorm van astraal vermogen wat alleen zichtbaar was voor hen die hier een verbintenis mee hadden en hier op afgestemd waren. Deze visionaire vorm waarin de Boeddha verscheen wordt Boeddha Vajradhara genoemd. Deze leer is zeer speciaal omdat deze leer ons laat zien hoe wij geheel onze geest en lichaam kunnen reinigen en alle karma’s kunnen overkomen zodat we compleet het lijden van geboorte, ouderdom, ziekte en dood kunnen transformeren in de oorzaak van bevrijding van het cyclische bestaan, en het Boeddhaschap.

Vele beoefenaars die de instructies van het Vajrayana gevolgd hebben, hebben verlichting gevonden en hebben deze kostbare methoden doorgeven aan hun leerlingen, die dit wederom hebben doorgeven in een  ononderbroken lijn van overdracht.

De Tantrische leraar of de Vajra meester moet aan de zelfde discipline voldoen als de leraar zoals het uitgelegd in de Lam Rim en hierboven. Hij of zij moet zelfs nog meer mentale beheersing hebben over emoties, zelfgerichte gevoelens moeten geheel overwonnen zijn. De Vajrayana leraar moet thuis zijn in zijn eigen zwakheden en mag deze nooit ten nadele van de leerlingen brengen. De leerlingen mogen daardoor nooit in gevaar gebracht worden en de focus moet onverbiddelijk gericht zijn op het welzijn en de verworvenheden van de leerling.                                                                                         

HH de Dalai Lama heeft ooit duidelijk de onderscheiding beschreven van de twee groepen van vajra meesters: 

Houders van de drie typen van vinaya : De Bikshu/ Bhiksuni en Sramanera - Sramaneri. Zij houden de Vinaya, de Bodhisattva beloften en de Samaya van het Vajrayana houden Vinaya betekent een collectie van disciplines waarbij geleefd kan worden, als een individueel. Het zijn de beloften die met tegenover zichzelf afgelegd in het bijzijn van de Abt/ Abdes in kloosters, Vinaya's zijn kort geformuleerd en zijn adviezen die een individueel op het pad helpen.

Als de guru een houder is van de drie vinaya’s, dan is deze klooster gewijd en is Bikshu /Bikshuni of Shramanera/ Shramaneri en is strikt celibatair en vertoond extern het gedrag wat er van deze verwacht wordt in de context van deze vinaya.  Ook moet het gedrag en houding in over eenstemmig zijn met het gedrag van een Bodhisattva en mag pertinent niet onzuiver of dat van misbruik zijn. 

Zij die ‘aspirant’ gewijd zijn meestal niet in de positie om inwijdingen te geven vanwege de situatie in de kloosters. Tenzij op speciaal verzoek en instemming van de Abt en Elders.

Is de guru een houder van de Twee vinaya’s, dan is deze niet 'klooster gewijd'. Dan heeft hij of zij de vijf regels van de niet klooster gewijde beoefenaar,  de Bodhisattva en Tantrische samaya (beloften) deze mogen niet gebroken zijn, dit geldt ook voor de houder van de drie vinaya’s.

Doordat de houder van de Twee vinaya’s niet celibaat hoeft te zijn kan deze getrouwd zijn of in een standvastige relatie leven. Zijn of Haar gedrag moet in overeenstemming zijn met het gedrag van een Bodhisattva en mag pertinent niet onzuiver of dat van misbruik zijn.

Voorts moeten leraren gekwalificeerd zijn in de lijn van overdracht en deze ononderbroken hebben ontvangen en bepaalde training volbracht hebben. Hij of zij moet onderlegd zijn in de traditie en in de rituelen in relatie met deze beoefening. Dit zijn de minimale kwalificaties. Een Guru mag nooit voor eigen gewin iets van de studenten verlangen of deze in een gevaarlijke of psychisch ongezonde positie brengen.

Aangenomen wordt, dat als de Guru misbruik maakt van het vertrouwen van de student en duistere dingen verwacht van de student, de Guru echte ‘zware jongens’ karma creëert met grote gevolgen van dien. Daarom verwachten wij dat de student ook zelf kennis nemen wat correct is en niet correct is.

De Guru mag pertinent geen cultuur van angst creëren. Per slot van rekening is het de uiteindelijke functie van de Guru om de deur naar verlichting te open te houden.

Het kan mogelijk zijn dat de Guru dingen ziet die de leerling op dat moment niet ziet, dan kan dat zo mogelijk met uitleg toegenaderd worden. Soms kan dit moeilijk zijn voor de leerling. In deze situatie moet de leerling tijdelijk rusten in het vertrouwen in de Guru.

Het is om deze reden dat de student verwacht wordt om naar binnen te kijken en vertrouwen te vinden. De Tantrische leraar of Guru heeft daardoor nog meer verantwoordelijkheid omdat de binding van vertrouwen groter is.

Verder moet de Guru gekwalificeerd zijn door zijn of haar leraar en geheel bonafide gevonden worden. De periode van studie vrij lang, men kan denken aan minimaal 16 jaar in georganiseerd klooster verband, daar naast nog de studies en meditatie methoden van het Vajrayana pad, plus de retraites en meditatie perioden, dit kan wel tot zo'n dertig jaar in het totaal gaan duren.

De leerling of vajra student heeft ten alle tijden de autonome vrijheid en beslist over zijn of haar eigen pad en de wil om dit te volbrengen. LTW

Wij hebben het beleid om leeraren na te gaan op correctheid. Ingeval er zich problemen mochten voordoen, hebben wij ook het beleid van openheid en een extern vertrouwenspersoon te benaderen